Zes vragen over de voortgang van het nieuwe clubhuis

We kunnen elkaar nog steeds niet in levenden lijve bijpraten over de voortgang van ons nieuwe clubhuis. We kunnen ons voorstellen dat er bij de leden de nodige vragen zijn. Eerder hebben we via deze website, met filmpjes en via de Nieuwsbrief updates gegeven. Krantenberichten met de bezorgdheid van de buurt over onze plannen zullen onze leden ook bereikt hebben. Daarom willen we hier aandacht besteden aan hoe HFC hiermee omgaat.

Heeft HFC overleg gevoerd met de buurt voor de plannen voor het nieuwe clubhuis?
Ja, HFC is in maart 2018 gestart met overleg met de Wijkraad Zuiderhout & Vredenhof over de nieuwbouwplannen. HFC is direct aanwezig geweest bij een vergadering van de wijkraad om de plannen toe te lichten. Later in dat jaar is de buurt uitgenodigd op HFC. Architect Heiko Hulsker en het bestuur hebben toen een toelichting gegeven op de plannen, tekeningen van het ontwerp laten zien en vragen beantwoord van buurtgenoten. Tijdens de viering van het 140-jarig bestaan heeft HFC wederom de buurt uitgenodigd om de voortgang van de nieuwbouw te bespreken. Tijdens deze bijeenkomsten zijn zorgen van de buurt besproken die veelal te maken hebben met de bestaande verkeerssituatie en die niet direct zijn gerelateerd aan de nieuwbouw. De reacties van de aanwezigen over het ontwerp van clubhuis en tribune waren positief. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten heeft HFC de zorgen geïnventariseerd in een memo en deze gedeeld met de buurt. Hierna hebben HFC, de buurt en de gemeente in meerdere overleggen besproken of en zo ja hoe de zorgen aangepakt kunnen worden.

Is er wat bereikt in dit proces?
Jazeker. Wij hebben kunnen uitleggen dat het huidige clubhuis in 1975 is gebouwd voor ongeveer 800 leden en dat we nu ongeveer 2000 leden hebben. Zowel de gewijzigde omvang, de samenstelling van onze leden (ook meisjes en G-voetballers) en de terechte vraag naar modernere en meer duurzame faciliteiten maken nieuwbouw daarom noodzakelijk. HFC heeft geen groeiambitie en dat is ook niet mogelijk omdat we maar 5 ½ veld hebben. Dit maakt dat nieuwbouw niet zal leiden tot meer leden en verkeersbewegingen in de buurt.

Ook zijn er zaken concreet gerealiseerd, zoals de speakerinstallatie (die wordt moderner en minder belastend) en lichtmasten (die hebben nieuwe tijdschakelaars gekregen en kunnen niet meer overbodig aan blijven staan ‘s avonds). Er zijn plantenbakken geplaatst op hoeken zodat daar nu niet meer geparkeerd kan worden, er zijn duidelijke niet parkeren plaatsen in de buurt aangebracht en er zijn boomstammen tussen veld 4 en 5 geplaatst om wildparkeren tegen te gaan. Ook heeft HFC via de website leden opgeroepen meer en vaker per fiets naar HFC te komen en om te parkeren bij het Coornhert Lyceum om overlast in de buurt  te voorkomen. Verder zijn tal van verkeersmaatregelen besproken waar HFC zich goed in kan vinden zoals verkeersdrempels en eenrichtingsverkeer. Maar nader onderzoek liet zien dat hierover in de buurt verschillend wordt gedacht en dat niet alle maatregelen op steun van de gemeente kunnen rekenen. Verder ondersteunt HFC de wens van de buurt om de groenstrook langs de Van Oldenbarneveltlaan te verbeteren en is in onderzoek of er een alternatieve ingang kan komen voor leveranciers en hulpdiensten.

Waar spitst de discussie zich nu op toe?
Aanvankelijk werd de buurt vertegenwoordigd door de wijkraad en bewoners verenigd in Veilig Verkeer Vredenhof; sinds april van dit jaar is dit overleg overgenomen door direct omwonenden verenigd in het Comité Buren van HFC. Het Comité vreest dat een groter clubhuis nog meer verkeersdrukte rondom HFC veroorzaakt, wat tot overlast  en verkeersonveiligheid kan leiden. Daarbij is het Comité bezorgd dat het multifunctioneel gebruik van het nieuwe clubhuis met gebruikers/huurders als CIOS, een fysiotherapiepraktijk, huiswerkbegeleiding en een BSO voor meer drukte zorgt rond het HFC-complex. Tenslotte heeft de buurt zorgen geuit over overlast van een terras dat onderdeel van het ontwerp uitmaakt.

Is dat multifunctioneel gebruik wel nodig als dit misschien voor extra overlast zorgt?
HFC kent op dit moment al ‘multifunctioneel’ gebruik van clubhuis en complex. CIOS en huiswerkbegeleiding zijn al aanwezig en zo ook een dependance van een fysiotherapiepraktijk. De komst van een BSO op HFC is verklaarbaar omdat veel kinderen toch al 2 of 3 keer per week op HFC zijn voor hun trainingen. Wij denken daarom dat deze gebruikers niet voor extra overlast voor de buurt zullen zorgen en dat een betere ruimte voor fysiotherapie ook voor de buurt een aanwinst is. Het multifunctioneel gebruik van een sportcomplex vindt de gemeente Haarlem ook belangrijk. Dat is ook gebleken bij de unanieme steun van de gemeenteraad die uitgesproken is bij de verlening van de gemeentelijke subsidie voor de nieuwbouwplannen van HFC.

En zijn de andere zorgen terecht?
HFC meent dat een groter clubhuis en meer faciliteiten in de kern niet tot meer verkeersdrukte leidt nu de club niet meer kan groeien. We zouden het wel mooi vinden als de wedstrijden van ons Eerste elftal op meer belangstelling kan rekenen van HFC’ers,  families en sponsoren. Met de inzet van een stewardorganisatie leiden we het verkeer nu al in goede banen (eens op zaterdag in de twee weken) en dat blijven we doen. Het terras vanwaar zowel zicht op het hoofdveld als veld 4 is komt in de plaats van het terras dat nu op een bijna identieke plek ligt. Het terras wordt alleen in het weekend gebruikt bij lekker weer, met name bij wedstrijden van het Eerste elftal. Wij hebben vanuit de directe omgeving hier nooit eerder een klacht over ontvangen. Ook nu het nieuwe terras hoger is gelegen maar nog wel op afstand van de wijk ligt verwachten we dat dit zo zal blijven. 

Hoe nu verder?
HFC neemt de zorgen van omwonenden serieus. We leven al ruim 120 jaar samen in deze buurt in goede harmonie en er is ons veel aan gelegen om dat zo te houden. In overleg met het Comité zullen wij dan ook proberen samen oplossingen te vinden die ervoor zorgen dat alle partijen trots zullen zijn op het nieuw te bouwen HFC complex.

Haarlem, 16 mei 2021

 

 

 

 

 

 

Bestuursmededelingen Overzicht