Agenda ALV 19 oktober 2018

Haarlem, 4 oktober 2018

Geachte HFC’ers, geachte ouders/verzorgers van (jeugd)leden,

Hierbij nodigt het bestuur van de Koninklijke Haarlemsche Football Club ‘HFC’ u uit tot het bijwonen van de algemene vergadering – zijnde de jaarvergadering als bedoeld in Artikel 12.1 der Statuten – te houden op vrijdag 19 oktober 2018 in ons clubhuis aan de Emauslaan 2 te Haarlem. Aanvang 20.00 uur.

De agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Vaststelling notulen en jaarverslagen
a) Vaststelling van de notulen van de vergadering van 15 juni 2018: deze notulen treft u aan als bijlage bij deze convocatie;
b) Jaarverslag secretaris 2017/2018: dit treft u aan als bijlage bij deze convocatie          
c) Jaarverslag jeugdcommissie 2017/2018: dit treft u aan als bijlage bij deze convocatie
d) Jaarverslag Overige senioren, sectie G-voetbal, sectie meisjesvoetbal 2017/2018: dit treft u aan als bijlage bij deze convocatie
e) Jaarverslag Seniorenselectievoetbal 2017/2018: dit treft u aan als bijlage bij deze convocatie

4. Financiën en daaraan gerelateerde onderwerpen
a) Presentatie Jaarrekening 2017/2018: met vaststelling van de balans per 30 juni 2018 en de staat van baten en lasten over het verenigingsjaar 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018. Het financieel verslag met toelichtingen treft u als bijlage aan bij deze convocatie;
b) Verklaring van de Kascommissie inzake de Jaarrekening 2017/2018
c) Goedkeuring van het financieel jaarverslag en de winstbestemming en décharge van het bestuur
d) Vaststellen van de definitieve begroting 2018/2019

Een concept van deze begroting is in vorige ledenvergaderingen aan de orde geweest.
De begroting is opgenomen als bijlage in de jaarrekening.

5. Uitreiking van de Begeerbeker                                                                           
6. Mededelingen van het bestuur                                                                               -
7. Benoemingen bestuur
a)   Bestuursverkiezing
De heer Jan Chris Heupers is herverkiesbaar als bestuurslid. De heer Heupers zal de nieuwe portefeuille Commissaris verenigingszaken op zich nemen. De heer Heupers was Commissaris Jeugdvoetbal.  Het bestuur stelt voor de heer Heupers voor een nieuwe termijn her te benoemen.

Het bestuur stelt voor de heer Eelco Martens te benoemen als Commissaris Jeugdvoetbal. Een kort curriculum vitae van de heer Martens treft u elders als bijlage bij deze convocatie aan.

Bij aanvaarding van het bestuursvoorstel zal voor het verenigingsjaar 2018/2019 het bestuur, met vermelding van het statutaire jaar van aftreden achter de onderscheiden namen en functies, als volgt zijn samengesteld:

Mr. D.J. Rutgers,  voorzitter (einde eerste termijn 2020) - lid DB
H. C.J.G. Driessen,  vicevoorzitter (einde derde termijn 2019) - lid DB
Mr. E.A. van Ravenswaaij. secretaris (einde tweede termijn 2019) - lid DB 
J.C.G. Driessen, penningmeester (einde eerste termijn 2019) – lid DB
R. Jochemus, commissaris wedstrijdzaken (einde eerste termijn 2021) - lid DB
J.C. Heupers, commissaris verenigingszaken (einde tweede termijn 2021)
C. van den Heuvel, commissaris juniorenvoetbal (einde 2e termijn 2020), 
Mr. E.M. Martens, commissaris juniorenvoetbal (einde eerste termijn 2021)
Drs. J.A.C. van Gool, commissaris niet-selectie senioren-, meisjes- en G-voetbal (einde eerste termijn 2020)
S. Vink,  commissaris selectie seniorenvoetbal (einde tweede termijn 2020), 

Krachtens Artikel C, lid 5.1 sub b van het Huishoudelijk Reglement kunnen ten minste twintig gezamenlijk handelende leden der vereniging ten minste vijfmaal vierentwintig uur voor aanvang van de in deze convocatie geannonceerde algemene vergadering bij de secretaris van het bestuur een door hen ondertekende opgave van de naam of namen van een of meer tegenkandidaten voor de bestaande bestuur vacatures indienen, welke opgave vergezeld dient te zijn van een schriftelijke verklaring van de kandidaat of kandidaten dat hij of zij bereid is, respectievelijk zij bereid zijn, de benoeming te aanvaarden.

8. Benoeming statutaire commissies
a) Benoeming leden Ledencommissie
Krachtens Artikel I.11.1 van het Huishoudelijk Reglement dient de Ledencommissie uit vijf leden te bestaan, onder wie ten minste één bestuurslid.

Het bestuur stelt voor alle leden van de Ledencommissie te herbenoemen.
Bij aanvaarding van het bestuursvoorstel zal voor het verenigingsjaar 2018/2019 de Ledencommissie, met vermelding van het statutaire jaar van aftreden achter de onderscheiden namen, als volgt zijn samengesteld:

mr. J. ter Braak (einde derde termijn 2019)
M. Kalkman (einde tweede termijn 2019)
H. Uildriks (einde eerste termijn 2020)
H. Driessen (einde eerste termijn 2019)
G. Pruijn (einde eerst termijn 2020)

b)   Benoeming leden Kascommissie
Krachtens Artikel 17.2 van de Statuten dient de Kascommissie uit vijf leden te bestaan, niet zijnde leden van het bestuur, die volgens Artikel H.10.2 van het Huishoudelijk Reglement jaarlijks te benoemen zijn. De heer Pascal Averdijk heeft aangegeven zijn lidmaatschap van de Kascommissie te willen neerleggen. Er is derhalve een vacature in de Kascommissie.

Het bestuur stelt voor alle andere leden van de Kascommissie te herbenoemen.
Het bestuur is verheugd dat de heer Bernd Knuvers bereid is gevonden toe te treden tot de Kascommissie en stelt voor de heer Knuvers te benoemen als lid van de Kascommissie.
Bij aanvaarding van het bestuursvoorstel zal de Kascommissie voor het verenigingsjaar 2018/2019 als volgt zijn samengesteld:

Mr. W.D. de Boer
D. Knuvers
B. Rekvelt
M. van Heijningen
Drs. H. Zeemering

c)   Leden Adviescommissie Financiën
Krachtens Artikel J.12.1 van het Huishoudelijk Reglement dient de Adviescommissie Financiën uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden te bestaan, niet zijnde bestuursleden.

Deze bestaat uit:
Drs. J. Spee (einde eerste termijn 2020)
R. Braakhuis (einde eerste termijn 2020)
H. Schlüter (einde eerste termijn 2020)

d)   Benoeming Leden Beroepscommissie
Krachtens Artikel K.13 van het Huishoudelijk Reglement dient de Beroepscommissie uit zes leden te bestaan, niet zijnde bestuursleden. Het bestuur stelt voor alle leden te herbenoemen.
Het bestuur stelt voor alle leden van de Beroepscommissie die jaarlijks aftreden zijn te herbenoemen.

Bij aanvaarding van het bestuursvoorstel zal voor het verenigingsjaar 2018/2019 de Beroepscommissie, met vermelding van het statutaire jaar van aftreden achter de onderscheiden namen, als volgt zijn samengesteld:

mr. J.B. Boeser - (langer dan 3x3 jaar, derhalve jaarlijks aftredend)
mr. P. Kalbfleisch - (langer dan 3x3 jaar, derhalve jaarlijks aftredend)
mr. P.J.H.M. Prevoo - (einde tweede termijn 2019)
W.W. Rijpma Sr. - (langer dan 3x3 jaar, derhalve jaarlijks aftredend)
mr. R. Mulder - (einde eerste termijn 2020)
mr. R.A. van Wijk - (langer dan 3x3 jaar, derhalve jaarlijks aftredend)

8. Rondvraag/w.v.t.t.k.
9. Sluiting

Mededelingen over of naar aanleiding van de onderwerpen van deze agenda dienen voorafgaand aan de vergadering schriftelijk gericht te worden aan de secretaris van het bestuur en bij voorkeur uiterlijk zeven dagen vóór de datum van deze vergadering door hem ontvangen te zijn.

Het bestuur hoopt u allen ter vergadering te mogen begroeten.

Hoogachtend,

Koninklijke Haarlemsche Football Club ‘HFC’
namens het bestuur,

Mr. Eelco A. van Ravenswaaij
secretaris

De stukken zijn hier te downloaden (via de persoonlijke inlog) en/of aan te vragen bij bestuur@konhfc.nl


Bestuursmededelingen overzicht