Koninklijke HFC Jeugdopleiding

Onderwerp: Scouting en Stages

Inleiding
Over de jaren heen is de kwaliteit van de jeugdopleiding van Kon. HFC gegroeid en uit zich onder meer in het steeds op hoger niveau spelen van onze teams van O-19 t/m O-8.
Kon. HFC heeft de status van Regionale Jeugd Opleiding van de KNVB en partnerclub met een ster van Ajax, alsmede de Rinus Michels Award voor beste amateur Jeugd Opleiding verkregen. De beide statussen willen we vanzelfsprekend graag behouden

Teneinde de kwaliteit goed te houden, en eigenlijk nog het liefst verder te verbeteren, is het goed om van tijd tot tijd aspecten onder de loep te nemen.
Dit hebben we gedaan voor wat betreft het aspect: scouting en stages. Er bestonden namelijk onduidelijkheden hierover bij zowel de jeugdcommissie alsook het Technisch Hart en Sectieleiders (breedte) van Kon. HFC maar ook bij spelers/ouders. Daarnaast vingen we ook diverse signalen op van andere clubs in de omgeving.
Ergo: tijd om daar eens goed over te discussiëren, na te denken en uit te werken.
Uiteindelijk heeft dat geleid tot dit document dat met name het beleid en de uitwerking op grove lijnen weer geeft.

Aanpak
Een werkgroep, bestaande uit de heren Barry van Altena, Mike van den Ban, Martijn Goedknegt, Robert Piets, Johan van Streun, Gertjan Tamerus, Rik Verhage, Mark vd Wal en Ewoud Zeeman, werd opgericht om in een aantal sessies de onderwerpen scouting en stages te bediscussiëren, research te verrichten en te komen tot een beleidsplan en plan van aanpak.
Vanzelfsprekend staan de onderwerpen niet op zich zelf maar maken een belangrijk onderdeel uit van het overall Jeugdplan van Kon. HFC en moeten ook passen binnen de waarden en normen die we als club zowel intern als naar buiten hanteren.

Missie
Kon. HFC streeft ernaar om de beste jeugdopleiding te hebben van Haarlem en omstreken. Een jeugdopleiding waarbinnen iedereen de kans krijgt om zich gericht te ontwikkelen tot het niveau waarop hij/zij thuis hoort en zich ook thuis voelt. Kon. HFC heeft ervoor gekozen om zowel prestatief (selectie) als ook recreatief (breedte) voetbal binnen de club een plek te geven. Beide kunnen niet zonder elkaar.

Om het maximale uit de opleiding te halen en ook de doorstroming van spelers naar het 1e elftal (zowel zondag als zaterdag) mogelijk te maken, streeft Kon. HFC er naar om de hoogste jeugdteams (O-19, O-17, O-15 en O-13) in de landelijke divisies te laten spelen op minimaal 3e divisie niveau en de zogeheten 2e teams (bv O-15-1 zondag) niet meer dan 2 klassen lager. De teams vanaf O-12 naar O-8 probeert Kon. HFC i.s.m. KNVB zo hoog mogelijk te laten indelen.

Om de missie te kunnen realiseren is het noodzakelijk om een goede doorstroming van talenten binnen de vereniging en (onder strakke voorwaarden) de instroom van spelers buiten Kon. HFC te faciliteren.

Doorstroming talentvolle spelers (interne scouting)
De ontwikkeling van spelers, die in de selectieteams hun plek hebben gekregen, wordt beoordeeld door de trainers, coördinatoren en het Hoofd Jeugd Opleiding. De voortgang wordt met de speler (en indien van toepassing met hun ouders) besproken.

Spelers in de recreatieve (breedte) teams zullen twee keer per seizoen worden beoordeeld. Hiertoe heeft Kon. HFC een team van interne scouts samengesteld.
Naast deze beoordelingen wordt ook de beoordeling van de betreffende breedte-trainer en de coördinator breedte-teams gelegd en wordt gezamenlijk besloten of een speler in aanmerking komt om intern trainingstage te lopen bij een selectieteam. In principe zal een speler eerst in het nieuwe seizoen, na gebleken geschiktheid, gaan spelen in een selectieteam. Edoch, als de situatie het toe laat cq er een bepaalde noodzaak is, kan dat ook gedurende het seizoen gebeuren.
Deze interne scouting moet dus leiden dat spelers van onze eigen club, kunnen doorstromen naar een selectie-team. Interne doorstroming heeft prioriteit boven externe instroom, is dan ook de leus. Voor alle duidelijkheid, de beoordelingen zijn in eerste instantie niet bedoeld om spelers naar een hoger breedte-team te verplaatsen. Het proces van indelingen van de breedte-teams ligt en blijft nog steeds in de handen van de breedte coördinator en het Jeugdcomissielid breedte voetbal.

Aangezien interne scouting (een continu proces) ten goede komt van èn de club èn de huidige Kon. HFC-er, zijn we, na afstemming in de jeugdcommissie, hier al mee begonnen en liggen de eerste beoordelingen ter tafel en zullen een aantal spelers een uitnodiging ontvangen om bij een selectieteam mee te trainen.

Instroming talentvolle spelers
Vanwege de kwaliteit van onze jeugdopleiding melden zich jaarlijks vele spelers aan om bij Kon. HFC te mogen voetballen. Spelers die dat recreatief willen doen, komen op de (breedte) wachtlijst.
Ook talentvolle spelers van buiten de club kunnen in aanmerking komen voor een plaats in één van de selectieteams.
Een speler dient zichzelf met een kort voetbal CV te melden via de mail bij Kon. HFC. De speler in kwestie dient zelf, naar eigen goed dunken, zijn huidige club in te lichten maar dat kan ook pas als hij wordt uitgenodigd voor selectiewedstrijd/-training en stage.
Kon. HFC zal geen toestemming vragen aan de betreffende club (immers dit hoeft niet en leidt vaak tot onnodige discussie) en zal als de speler daadwerkelijk stage gaat lopen de betreffende club inlichten.
De aanmeldingen komen in een centrale data-base die beheerd zal worden door een nieuw aan te stellen stagecoördinator. Hij (of zij) zal ook de juiste en tijdige communicatie onderhouden met de speler en zijn club.

Eind februari/begin maart (te beginnen in 2017) zullen er selectiewedstrijden/-trainingen georganiseerd worden voor alle (leeftijd-) categorieën waar spelers van buitenaf zich voor in kunnen schrijven.

Een eerste screening zal plaats vinden op basis van de inschrijfformulieren cq hun CV.
Spelers worden vervolgens uitgenodigd voor een selectiewedstrijd/-training, waarna evaluatie plaats vindt en de speler te horen krijgt of hij in aanmerking komt voor een stage. Een stage betekent dat de speler mee gaat trainen voor een x-periode met het team waarvoor hij in aanmerking zou kunnen komen. Tijdens de stage (maart/april) wordt de speler beoordeeld door de betreffende trainer en leden van het Technisch Hart. Na de stage krijgt de speler te horen of hij in aanmerking komt voor het betreffende selectie-team (voor alle duidelijkheid: dat is dan het hoogste selectieteam in die leeftijdscategorie en de speler moet direct bij de beste 6 van dat team behoren).
De externe instroom zal gemaximaliseerd worden; in de categorieën O-13 t/m O-19 zullen dat maximaal 4 spelers zijn per leeftijdsgroep (bv 4 1e jaars O-15 en 4 2e jaars O-15) en in de categorieën O-8 t/m O-12 zullen dat maximaal 3 spelers zijn per leeftijdsgroep. Met deze maximalisatie wordt o.a. bewerkstelligd dat jongens die al bij Kon. HFC spelen een goede kans krijgen cq behouden, Kon.HFC geen duiventil wordt en we ook greep houden op onze cultuur.
De geselecteerde speler zal vervolgens geholpen worden met de overschrijving naar Kon. HFC en sluit hij in juni aan bij zijn nieuwe team als voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Spelers die komen vanuit de jeugdopleiding van een BVO (Betaald Voetbal Organisatie) melden zich, al of niet met hulp van de BVO, bij het Hoofd Jeugd Opleiding, behoeven geen stage te lopen en wordt specifiek gekeken of ze kunnen instromen.
Voor spelers die terugkomen (van een BVO) naar Kon. HFC geldt in principe dat ze kunnen instromen.

Als toevoeging: er zal niet alleen naar de voetbalvaardigheden van een speler gekeken worden maar ook of hij past bij de identiteit (cultuur) van Kon. HFC.

Tot nu toe is hiervoor alleen gesproken over de instroming van spelers die zichzelf gemeld hebben. Kon. HFC zal in principe geen actieve scouting erop na houden maar behoudt zich het recht voor als de noodzaak er toe is (als er zogeheten “witte vlekken” zijn) dit wel te doen en zal zich dan houden aan gangbare normen zoals het inlichten van de betreffende vereniging (transparantie).

Q & A’s
Soms poppen er vragen (voor zover hiervoor al niet getackeld) op bij diverse geledingen zowel intern als extern. Deze hebben we hieronder weergegeven als mede de antwoorden daarop?

Q: Wat is een Kon.HFC-er?

A: Een speler die in de jeugd het Kon. HFC-shirt heeft gedragen.

Q: Welke wens/eis heeft KNVB inzake scouting en stages?

A: De KNVB ziet Kon. HFC als regionale Jeugd Opleiding en wil graag dat alle talenten uit de regio bij Kon. HFC voetballen. De KNVB juicht het toe dat we het beleid en plan van aanpak omtrent scouting/stages perfectioneren en tevens dat we middels selectiewedstrijden/-trainingen de instroom faciliteren. De KNVB vindt doorgaans dat Kon. HFC niet aan actieve scouting hoeft te doen mede tegen het licht van de belangen van andere clubs die eveneens onder de KNVB ressorteren.

Q: Welke wens/eis heeft Ajax inzake scouting en stages?

A: Ajax huldigt hetzelfde standpunt als de KNVB maar ondersteunt ook actieve scouting.

Q: Wat vinden andere clubs in de regio van scouting/stages door/bij Kon.HFC?

A: In de basis begrijpen ze dat Kon.HFC grote aantrekkingskracht heeft en dat zij hun
spelers niet mogen belemmeren in een overgang naar Kon.HFC. Graag willen ze wel
wat meer duidelijkheid inzake het beleid en goed geïnformeerd blijven. Begrijpelijke
frustratie over de overstap van hun talenten leidt o.i. wel soms tot ongenuanceerde
uitspraken en verschillende interpretaties van feiten.

Samenvatting

 • Kon.HFC heeft een goede jeugdopleiding en wil die verder perfectioneren mede tegen het licht van RJO van de KNVB en partnerclub van Ajax
 • Ter perfectionering van de jeugdopleiding worden aspecten van tijd tot tijd onder de loep genomen; dit keer Scouting en Stages
 • Een werkgroep heeft dit onderwerp bediscussieerd, research gedaan en gekomen tot bovenstaand beleid en plan van aanpak
 • De werkgroep verwacht hiermee een stap te zetten en ook meer duidelijkheid te verschaffen
 • Interne doorstroming heeft prioriteit boven externe instroming
 • Instromende talenten moeten direct bij de beste 6 van het betreffende hoogste selectieteam behoren
 • Het aantal instromende talenten is gemaximaliseerd; 4 per leeftijdsgroep in de categorieën O-13 t/m O-19 en 3 per leeftijdsgroep in de categorieën O-8 t/m O-12.
 • Interne scouting begint steeds bij aanvang van het nieuwe seizoen en is een continu proces
 • Aanmeldingen door externe spelers kunnen gedurende het jaar en inschrijven voor selectiewedstrijden/-trainingen vanaf begin februari
 • Eind februari/begin maart vinden de selectiewedstrijden/-trainingen plaats en kort daarna de stages (maart/april)
 • Rond 15 mei zijn de selectieteams voor het nieuwe seizoen bekend en dus ook de instromende nieuwe leden
 • De stagecoördinator zal binnenkort definitief worden aangesteld

Haarlem, januari 2017
Namens Jeugdcommissie, Technisch Hart, Sectieleiders en Werkgroep Scouting en Stages
Gertjan Tamerus en Johan van Streun

HFC Jeugd overzicht